Valná hromada Společnosti se bude konat ve středu 22. 9. 2021 od 17h na adrese Praha 8 – Libeň, nám. Dr. V. Holého 1056/15.

Program:
1/ Zahájení
2/ Výroční zpráva 2019,2020
3/ Chlum 2021 – zhodnocení
4/ VOLBA NOVÉHO VÝKONNÉHO VÝBORU
5/ Konference „Vojtova metoda dnes“ – příprava
6/ Chlum 2022 – příprava
7/ Různé

V případě, že se nebudete moci dostavit na valnou hromadu, Vás tentokrát
NALÉHAVĚ ŽÁDÁME o vyplnění přiložené plné moci a zaslání podepsaného
skenu na náš e-mail info@vojtovaspolecnost.cz (je možné i osobní, či
poštovní doručení plné moci).
Je to proto, že pro volby nového výkonného výboru je třeba nadpoloviční
většina členů.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PLNÁ MOC

v případě mé nepřítomnosti na Valné hromadě Československé rehabilitační společnosti Dr. Vojty, konané dne 22.9.2021 od 17:00 hodin v sídle Společnosti t.j. Nám. Dr. V. Holého 1056/15, Praha 8 ZPLNOMOCŃUJI

pana/paní ……………………………………………………………………………………………………………..

k výkonu mých hlasovacích práv na tomto shromáždění.

Jméno zmocnitele: (hůlkovým písmem) …………………………………………………………….

trvale bytem: ………………………………………………………………………………………….

V …………………………………………………dne ………………………….2021.

Vlastnoruční podpis………………………………………………………………………