Vojtova metoda

Vychází z poznatků vývojové kineziologie a vývojová neurologie.

Vojtova metoda = Reflexní lokomoce je aktivační systém celého těla. Její kineziologické obsahy a svalové souhry jsou obdobou modelů držení těla v motorické ontogenezi. Vedou ke vzpřímené chůzi. Lze je použít v motorické rehabilitaci u pacientů všech věkových kategorií, a to už od kojeneckého věku.

Globální modely držení těla a pohybu v motorické onteogenezi obsahují a současně se objevují v reflexní lokomoci:

 • automatické řízení polohy těla
 • vzpřimovací mechanismy
 • fázická hybnost

Koordinační komplex reflexní lokomoce se skládá z reflexního plazení a reflexního otáčení. Pojem reflex v reflexní lokomoci znamená, že určitými podněty lze vyvolat motorické aktivity, jejichž důsledkem je pohyb vpřed.

Kineziologické obsahy reflexní lokomoce, ke které patří reflexní plazení a reflexní otáčení, jsou k dispozici v CNS jako globální motorické modely. Jsou vrozené a existují nezávisle na věku. Protože je lze je vyvolat, využívají se v léčbě pohybového aparátu.

Rehabilitace dětí:

Intenzita terapie závisí na věku a stavu pacienta. Terapii vykonávají v domácím prostředí rodiče, popřípadě rodinní příslušníci nebo osobní asistenti dle instruktáží fyzioterapeuta.
Délka jedné cvičební jednotky se pohybuje kolem pěti až dvaceti minut, záleží na věku dítěte.

Rehabilitace dospělých:

U dospělých jedinců s ICP je cílem terapie zmírnění obtíží a udržení stávajích pohybových funkcí. Záleží na věku, typu postižení a vitalitě. K vlastní terapii je zapotřebí druhé osoby, která je rovněž pro domácí vedení aktivace instruována fyzioterapeutem. Dávkování je zcela individuální.


Indikace:

 • ICP (=infantilní cerebelární paréza, podle Vojty) = běžněji se používá pod zkratkou DMO (= dětská mozková obrna)
 • CKP (=centrální koordinační porucha)
 • dysplazie kyčelní
 • stav po CMP - mozkové mrtvici
 • roztroušená skleroza
 • poúrazové stavy, včetně stavu po úrazu páteře a míchy
 • rozštěp páteře
 • fixované asymetrické držení hlavy (=tortikolis)
 • periferní parézy
 • jiná neurologická onemocnění
 • syndrom zmrzlého ramene (periartritida)
 • artrogrypoza
 • pes eguinovarus congenitus
 • skolioza
 • vadné držení těla dětí i dospělých
 • vertebrogenní obtíže - bolesti, blokády
 • bolesti hlavy - způsobené neideálním postavením krční páteře

Kontraindikace:

 • akutní nemoc s teplotou
 • zánětlivé a průjmové onemocnění
 • 5 - 7 dní po očkování
 • autismus
 • děti a dospělí s těžkým mentálním postižením

Václav Vojta

Prof. MUDr. Václav Vojta byl český lékař se specializací na dětskou neurologii. Narodil se v Jižních Čechách v r. 1917. V začátcích své lékařské praxe působil na Hennerově klinice v Praze a ve svých přednáškách často vyzdvihoval významný přínos Prof. MUDr. Hennera pro českou i evropskou neurologii. Od roku 1954 pracoval v lázních Železnice s dětmi s centrální poruchou hybnosti a na empirickém základu vyvíjel systém reflexní lokomoce. Roku 1968 odešel do Německa, kde působil nejprve jako vědecký pracovník na Ortopedické klinice v Kolíně u prof. Imhausera. Zde dostal možnost pokračovat v práci na vývojové kineziologii a diagnostice a vedl kurzy pro lékaře a fyzioterapeuty. Od roku 1975 byl vedoucí rehabilitačního oddělení a zástupce prof. Hellbruggeho v Dětském centru v Mnichově, kde až do konce svého života (+ 12.9.2000) dále rozvíjel, s týmem kolegů v mnoha zemích, diagnostický a terapeutický systém reflexní lokomoce, včetně výukového programu pro fyzioterapeuty, lékaře a lektory Vojtovy metody.

Václav Vojta byl vynikající odborník a skvělý člověk, který se svými malými pacienty pracoval s láskou celou svou osobností. Jeho velká důvěra v lásku matky k dítěti mu otevřela cestu k léčbě dítěte s postižením. Dovolila mu svěřit vysoce odbornou péči do rukou rodičů. Na přednáškách nám často opakoval větu, že :“Matka intuitivně pracuje vždy správně a dítě od milující matky tuto léčbu přijímá“. V jeho přístupu k dítěti s postižením se skloubila věda, znalosti, lidský přístup, láska a snaha odevzdat to, co mu bylo dáno Bohem. Při své práci čerpal z obrovských zkušeností, které získal studiem originálních prací četných autorů oboru neurologie, kineziologie a jiných odvětví světové literatury. Jeho životní dílo bylo oceněno významnými cenami a akademickými tituly v mnoha zemích.

Dnes se kurzy Vojtovy metody konají v Německu, Nizozemí, Francii, Norsku, Švédsku, Španělsku, Itálii, Rakousku, Rumunsku, České republice, Polsku, Argentině, Chile, Mexiku, Venezuele, Korei, Japonsku a Indii. K výuce s vlastními výukovými terapeuty a s vlastním výukovým týmem byly Mezinárodní Vojtovou společností (IVG) pověřeny výukové týmy v Německu, Nizozemí, České republice (RL-Corpus), Španělsku a Japonsku.